Om Hornslet Seniorer / Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Hornslet Seniorer

§1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Homslet Seniorer, 8543 Homslet, CVR nr. 34634068

§2. Formål

Foreningens formål er at samle seniorer og efterlønsmodtagere om aktiviteter af
oplysende, kulturel og social karakter.

§3. Medlemskreds.

Som medlemmer kan optages alle, der er på pension, efterløn eller
førtidspension, samt alle der støtter foreningens formål.

§4 Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes 1 gang
om året i marts måned og indkaldelse sker skriftligt og/eller ved annoncering i
den lokale ugeavis senest 14 dage før. lndkaldelse pr. e-mail betragtes som
skriftlig.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.
Dirigent og formand underskriver referat fra generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer kræver vedtagelse på en generalforsamling medTt flertal
blandt de fremmødte.
Valg og beslutninger derudover vedtages med simpelt stemmeflerta!.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
AIle afstemninger skal være skriftlige, hvis der er en der forlanger det.
 
§5. Generalforsamlingens dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende -
ikke nødvendigvis i denne rækkefølge.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Formandens beretning.
4. Kasserens fremlægger det reviderede regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen.
a. Valg af bes§relsesmedlemmer.
b. Valg af 2 suppleanter.
c. Valg af 2 revisorer
e. Valg af 1 revisorsuppleant
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt. Alt kan drøftes, intet vedtages.

§6 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling aftoldes, når et flertal i bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når 50 medlemmer kræver det og skriftligt begrunder det
forslag, som de ønsker behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 måneder efter
forslagets fremsættelse. lndkaldelse skal ske som for ordinær generalforsamling.

§7 Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5,7 eller 9 medlemmer, valgperioden er 2 år.
Desuden af 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Valgperioden for
disse er 1 år.
Senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig, med
formand, næstformand og kasserer samt de øvrige poster der måtte være.
Alle beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal.
Bestyrelse har ret til at nedsætte forskellige udvalg, der varetager foreningens
aktivitetsinteresser, med ansvar overfor bes§relsen. Aktiviteten skal godkendes
af bestyrelsen.
Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingent for generalforsamlingen.
Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder alle møderne og sikrer
at der bliver taget referat over alle mødets beslutninger. Referatet fremsendes
elektron isk ti I alle bestyrelsesmedlemmer. God kendelse doku menteres i
førstkommende mødes referat.
Suppleanter har ret til at deltage i bestyrelsesmøder.

§8 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.
Kasserer og formand kan råde over foreningens konti - herunder netbank og
hæve-/betalingskort.
Bes§relsen kan give andre bestyrelsesmedlemmer samme rettigheder.

§9 Kassereren

Kassererentører foreningens regnskab, herunder afstemning af bankkonto og
indbetalinger fra medlemmer, såvel kontante som via bank eller andre
elektroniske betalingsmidler.
Kassereren, eller i dennes fravær formanden, sørger for alle udbetalinger og
tører elektronisk regnskab herfor.
Kassereren kan forlange bilag attesteret af formanden, og formanden omvendt
attestation af kassereren
Foreningens formue og driftskapital skal være indsat i et pengeinstitut, bortset fra
en mindre kontant beholdning som skal minimeres, dog under hensyn
pengeinstituttets gebyrpolitik. Den kontante beholdning skal opbevares i
foreningens sikringsskab.
Regnskabet følger kalenderåret og kassereren fremlægger det reviderede
regnskab til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Kassereren indkalder til revision af regnskabet ijanuar måned.
Ved revision skal såvel kasserer som formand være til stede.

§10. Sammenslutningen

Foreningen er medlem af Danske Seniorer med tilhørende kreds.
Som sådan kan foreningens aktiviteter og vedtægter ikke være i modstrid med
disse foreningers vedtægter.

§11. Hjælp til medlemmerne.

Hvis et medlem føler sig forurettet i forhold til lovgivning m.v. skalforeningen
forsøge at hjælpe medlemmet til sin ret, ved at henvise til relevante
klageinstanser eller myndigheder. Dette kan eventuelt ske ved hjælp fra
hovedorganisation.

§12. Opløsning.

Opløsning af foreningen kan ikke ske med mindre medlemstallet svinder bort.
Skulle det ske, overlades det til den siddende bestyrelse at træffe afgørelse om
anvendelsen af den tiloversblevne formue, når alle forpligtelser er afholdt.
Formuen skal gives til lokale sociale formål, der særlig kommer pensionister og
efterlønnere til gode
 
Godkendt på ordinær generalforsamling d. 8. marts 2023, og på ekstraordinær
generalforsamling d. 17. apri. 2023.